หน้าหลัก / วารสารออนไลน์ / รายละเอียดวารสาร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2560 Vol.2 No. 1 January - June 2017
ISSN : 2465-5082
วันที่จัดทำ : 30-06-2560
จำนวนบทความ : 10 เรื่อง


รายละเอียดบทความ
ลำดับ
รายการ
หน้า
PDF
อ่าน
#
คำนำ
-
78
1
ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลิตภัณฑ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
Levels of Integrated Marketing Communication Perception Toward Smart Phone Products by Mobile Phone System Service Providers
พรทิพย์ บุญญาณ และ กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
1-15
420
2
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
FACTORS THAT INFLUENCE THE EFFECTIVENESS IN THE PERFORMANCE OF THE SUPPORTING STAFF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI
มลฤดี ทับพรม และ ผศ.ดร.เสนีย์พวงยาณี
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
16-32
395
3
ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำ คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
Attitudes and Participation of Local Community at Klong Lat Mayom Floating Market Tourism Management, Taling Chan, Bangkok.
อุทุมพร เรืองฤทธิ์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
33-43
534
4
มโนทัศน์หลักสูตรและแบบเรียนภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
Curriculum and Thai Language Textbooks Concepts on Basic Education of Shan Migrant Children in Chiang Mai Province
สิระ สมนา, และ จินตนา สุจจานันท์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
44-56
339
5
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐกัมพูชา
Thai Language Teaching in Cambodia
นัทธี เพชรบุรี และ วรรณวิษา ปั้นคุ้ม
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
57-68
905
6
การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
The Study on Teaching Development Method Thai for Communication and Information Retrieval Subject
ฐิติรดา เปรมปรี
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
69-78
255
7
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Cisco Aspire Networking Academy Edition
A Study Learning Achievement of a Game-Based Learning in Computer Network Subject, By Using Cisco Aspire Networking Academy Edition
ศานต์ พานิชสิติ, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง, อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์,สุภาพร บางใบ, และปัญญา เทียนนาวา
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
79-89
249
8
การศึกษากฎหมายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์
The Study of Investment Law Comparing Thailand and Singapore
สุธาสินี มณีกุล ชญาภา อาทิตย์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
90-96
107
9
ถอดบทเรียน : การใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
The The lessons learned: Taking advantage of Academic Services Industrial Development Courses for Development Student of Technical Education
เพชรา พิพัฒน์สันติกุล สุรศักดิ์ ศรีปาน ปราโมทย์ พลิคามิน สมใจ หุตะสุขพัฒน์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
97-108
166
10
Move Analysis of Conference Proceedings Abstractsacross Disciplines among Thai Researchers: A Case of Education and Health Sciences
Siwanon Ninpanit
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
109-115
159

© Journal.rmutsb

© http://rmutsb.ac.th