หน้าหลัก / วารสารออนไลน์ / รายละเอียดวารสาร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 Vol. 1 No. 2 July - December 2016
ISSN : 2465-5082
วันที่จัดทำ : 31-12-2559
จำนวนบทความ : 10 เรื่อง


รายละเอียดบทความ
ลำดับ
รายการ
หน้า
PDF
อ่าน
#
คำนำ
-
340
1
ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในปี 2558
The explored and described factors involved in competent official opinions toward the corporate social responsibility (CSR) of Public Company Limited In 2015
ศศิวิมล เหลืองอิงคะสุต และ มัลลิกา ผลอนันต์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
138-144
161
2
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษากรณีโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน
School curriculum Administration by Project-based for encourage competencies of learner in Pasang school,Lamphun
นางสุพัตรา วรรณมะกอก
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
145-155
243
3
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
Curriculum Management to Propel ASEAN Information and Communication Technology of Opportunity Expansion School under the Lamphun Primary Educational Service Area Office 2
วนิดา ทนุชิต
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
172
104
4
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
The assessment of Master of Business Administration Program (Revised Curriculum B.E.2554) Rajamangala University of Technology, Suvarnabhumi
จันทนา แสนสุข,วรรณา ศรีเพ็ชราพร, ศิริรัตน์ สัยวุฒิ,โสรยา สุภาผล, ปรีชา ไตรรุ่ง
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
190
122
5
การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
The study mathematics projects and local knowledge to enhance student’s achievement.
พัทธดนย์ วะนานาม
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
191-201
583
6
ผลการเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์เจตคติรูปแบบการเรียน และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Learning Outcomeof Intensive Preparation Course in Mathematics, Attitude, Learning stylesandSelf – esteem for Students,Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
ทักษิณา เครือหงส์ และ รุจิรา คงนุ้ย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
202-214
350
7
สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนหญิง
The essential competencies to work of inquiry female police official
ว่าที่พ.ต.ท.พิชศาล พันธุ์วัฒนา
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ (Academic article)
215-225
292
8
เปรียบเทียบปัญหาความรับผิดทางอาญาในลักษณะ Hate speech ต่อ บุคคลสาธารณะ ทาง Social Media : ศึกษากฎหมายไทย สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และอินโดนีเซีย
Compare the Issue of Criminal Liability in Hate speech to Public Figure by Social Media: Study Thai United States of America New Zealand and Indonesia
ณัฐวุฒิ เอี่ยมแพร
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
226-237
284
9
ปัญหาในทางกฎหมายการทำเหมืองแร่ : ศึกษากรณีเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี
Legal Issues in Mining: A Case Study on Potash Mine, Udon Thani Province
นายพสิษฐ์ ถาวรล้ำเลิศ
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ (Academic article)
238-245
168
10
แบรนด์ทรัพยากรมนุษย์: สื่อกลางของการสร้างชื่อเสียงและความยั่งยืนขององค์กร
HR Brand: Transmitter of Developing the Organizational Reputation and Sustainability
ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ (Academic article)
246-254
312

© Journal.rmutsb

© http://rmutsb.ac.th