หน้าหลัก / วารสารออนไลน์ / รายละเอียดวารสาร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2559 Vol.1 No. 1 January - June 2016
ISSN : 2465-5082
วันที่จัดทำ : 30-06-2559
จำนวนบทความ : 10 เรื่อง


รายละเอียดบทความ
ลำดับ
รายการ
หน้า
PDF
อ่าน
#
คำนำ
-
134
1
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มไวน์ในร้านไวน์บาร์แอนด์เรสเตอร์รองท์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
The effectiveness of marketing strategies on consumer’s behavior toward wine consumption in wine bar and restaurant in Bangkok
1คน
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
1-13
377
2
ความภักดีของลูกค้าตามแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ
Customer’s loyalty as consumer relationship management guideline of the convenient store
ยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
14-28
4059
3
ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยววัยสูงอายุชาวยุโรป
Factors affecting decision-making process of the senior tourists from Europe when choosing Thailand as a travel destination
ธฤติมา อัญญะพรสุข
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
29-42
165
4
อิทธิพลของคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ร้านค้าในเฟสบุ๊ก
An influence of service quality and customer satisfaction on intention to purchase in the store on Facebook
จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ จันทรวัทน์ อัครเมธานนท์ นภสร เช็กชื่นกุล พรรณราย ไพบูลย์ เสาวนีย์ บุญโต และ วัชรี เพ็ชรวงษ์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
43-53
267
5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานในธุรกิจถ่านหินเขตภาคกลาง
Factors affecting on the resignation of employee in the coal industry in the central region
ปรีญานุช สมนึก และ ลัดดาวัลย์ สำราญ
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
54-64
495
6
ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Demands for hiring alien laborers of service business entrepreneurs in Phranakhon Si Ayutthaya province
นัฐวรรณ สุธรรมา และ วสุธิดา นุริตมนต์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
65-73
2617
7
แนวปฏิบัติของสำนักงานบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
The accounting guideline of accounting office according to the Thai financial reporting standards for small and medium-sized entities
สุรชัย เอมอักษร สุภานันต์ จันทร์ตรี และ ปัทมา ช้างดี
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
74-96
1529
8
การเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
The decisions on studying of the undergraduate students at the Faculty of Science and Technology, Pathumthani University
มีสิทธิ์ ชัยมณี
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
97-107
4336
9
การดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 :ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการดำเนินการในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
The Family's Violence Proceedings by Domestic Violence Victim Protection Act, B.E. 2550 (2007): A Case Study Problems Competent Officer of Proceedings in the Office of Women's Affairs and Family Development
สุภัทร แสงประดับ
ประเภทบทความ : บทความวิจัย (Research article)
108-127
1117
10
พุทธวิธีในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม
Buddhist response to environmental degradation
พันตำรวจตรีพิชศาล พันธุ์วัฒนา
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ (Academic article)
128-137
1022

© Journal.rmutsb

© http://rmutsb.ac.th